کاتاراکت cataract

کاتاراکت یا آب مروارید چیست؟ به کدرشدن عدسی چشم کاتاراکت گفته می شود. در این حالت عدسی شبیه یک پنجره مه گرفته یا زرد است. البته میزان کدورت و شکل آن در عدسی های مختلف، متفاوت است. اگر کدورت از مرکز عدسی دور باشد، ممکن است فرد هرگز متوجه وجود کاتاراکت نشود. علائم کاتاراکت تارشدن […]